تایید بطلان معامله به دلیل حجر

تایید بطلان معامله به دلیل حجر : حجر به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است.
مهمترین اسباب حجر می توان به صغر(عدم بلوغ) سفیه( کسی که عقل معاش ندارد.) دیوانگی و ورشکستگی (ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران منع می کند.) اشاره نمود. شخصی را که دارای شرایط حجر می باشد اصطلاحاً محجور می نامند.

بطلان معامله به دلیل حجر در قانون

وکیل امور حقوقی : بر اساس قانون اغلب معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ استو معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی مثل ولی و قیم باطل خواهد شد.

تایید بطلان معامله به دلیل حجر

از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است: مجنون و صغیر غیر ممیز است بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی ملکی را معامله کند آن معامله باطل خواهد بود. و طرف دیگر معامله می‌تواند تایید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد.

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند. صحیح استو و معاملاتی که ممکن است آنها را متعهد کند. و یا ضرری برای آنها داشته باشد غیر نافذ است. و صحت آن منوط به تایید ولی و یا قیم است .

معاملات تاجر ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات قابل فسخ است .

ممنوع بودن برخی از معاملات

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع می باشد. و ضمانت اجرای این گونه معاملات عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان بطلان آن است.

به عنوان مثال : فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم بدون اجازه دادستان مانند معامله فضولی غیر نافذ استو و اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند معامله باطل خواهد شد.

در تمام مواردی که معاملات محجور باطل محسوب می شود. دادگاه به تقاضای ذینفع و یا شخص ذی سمت به دادخواست بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تایید می نماید.

در این گونه دعوا ها هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده به طور مثال شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده ملکی را معامله کرده است. می‌تواند خواهان دعوی باشد و به طرفیت ولی یا قیم محجور دادخواست مطرح نماید.

به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز می‌توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است. (خریدار یا فروشنده ) طرح دعوی کنند . در مورد تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند دعوا مطرح شود .

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است مال غیر منقول باشد. دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد در مورد معاملات تاجر ورشکسته دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است. می تواند به دادخواست تایید بطلان قرارداد رسیدگی نماید.

اجرا رای :

معاملات شخص محجور یا غیر نافذ است که در صورت رد باطل محسوب می‌شود و یا از ابتدا باطل است. و در هر دو صورت دادگاه معامله را ابطال نمی‌کند و انشای جدیدی در رای خود نمی آورد بلکه تنها بطلان معامله را تایید می‌کند. و در این خصوص نیاز به صدور اجرائیه نیست.

در مواردی که محجور شناخته شدن فرد نیاز به حکم دادگاه دارد مانند: حجر سفیه یا ورشکسته اگر حکم حجر از طرف دادگاه صادر نشده باشد نمی توان شخصی را محجور دانست و در ابتدا بایستی از دادگاه صالح حکم ‌حجر اخذ شود. و دادگاه ابتدای تاریخ حجر را معلوم کند تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله را مطرح نمود.

فردی که ملک خود را تحت هر عنوان به مجنون و صغیر غیر ممیز می‌سپارد به زیان خود اقدام کرده است . و حق ندارد از بابت تلف مال خود مطالبه خسارت کند.

اگر حکم حجر صادر شده باشد استناد به بطلان قرارداد می‌تواند به عنوان دفاعی در مقابل دادخواست اشخاص ثالث مطرح شود. و نیازی به طرح دادخواست مستقل نیست.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

وکیل الزام به اخذ پایان کار : همانطور که می دانید امور ملکی شامل مطالب گسترده حقوقیست که عناوین مختلفی را در بر می گیرد. یکی از این عناوین الزام به اخذ پایان کار می باشد. اکنون می‌خواهیم در این مطلب به شرح این عنوان بپردازیم.

گواهی پایان کار چیست؟

گواهی پایان کار سندی است که بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی پس از اتمام عملیات ساختمانی توسط شهرداری در صورتی که تاییدیه عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری را داشته باشد صادر می شود و تایید کننده پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی می باشد.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

اخذ پایان کار

لازم به ذکر است اخذ پایان کار باید به وسیله مالک رسمی ملک انجام ‌شود اما در صورتی که ساختمان به صورت قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد معمولاً سازنده با دریافت وکالتنامه کاری ،تعهد به اخذ گواهی پایانکار می‌دهد.

در مواردی که ملک فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت پایان کار نداشته باشد شخص ذی نفع می تواند دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.

البته در مواردی نیز ممکن است شهرداری به دلایل غیرموجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی شخص ذینفع می‌تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد .

طرفین دعوا

خواهان :

در این دعوا خواهان شخصی است که از صدور پایانکار نفع می‌برد . مانند: شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کار را خریداری کرده است و یا ملکی را خریداری نموده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است.

خوانده:

خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می‌کند. این شخص می تواند مالک ،فروشنده یا پیش فروشنده ملک و یا سازنده ملک باشد .
در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد علاوه بر شخص متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار داد.

در مواردی که موضوع دادخواست الزام شهرداری به صدور گواهی پایانکار است، خوانده دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود.

دادگاه صالح :

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه رسیدگی:

پس از قطعیت حکم محکوم له (خواهان) می‌تواند با درخواست تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می‌شود و فرصت ۱۰ روزه به او داده می‌شود تا گواهی پایانکار را اخذ نماید.

در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده خواهان می‌تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه‌های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند برای مطالبه هزینه‌های پرداخت شده توسط محکوم له نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می‌توان مبلغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد .

نکته : اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود می تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا :

  1. کسی که مالک رسمی ملک است محکوم به اخذ پایان کار می‌شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده است صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد .
  2. اخذ پایان کار مقدمه‌ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود امکان اجرای این امور نیست.
  3. به علت این که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مرتبط به هم هستند همه آنها را می توان طی یک دادخواست مطرح نمود.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

با توجه به مواردی که در مطلب فوق بیان شد مراحل دریافت پایان کار ساختمان دارای نکات مهم و حائز اهمیتی است که سهل انگاری و اشتباه در هر یک از این مراحل می تواند منجر به خسارات مالی هنگفتی شود .

در نتیجه بهترین راه حل استفاده از وکیل ملکی با تجربه است . چرا که وکیل متخصص در امور ملکی می تواند در بهترین شرایط و کوتاه ترین زمان به خواسته موکل خود دست یابد. در صورت نیاز به وکیل متخصص امور ملکی می توانید با وکیل فرنیان فر تماس حاصل فرمایید.

وکیل خانم برای طلاق % باتجربه و متعهد %

وکیل خانم برای طلاق ، وکیل فرنیان فر : زمانی که به دادگاه ها که مراجعه می کنیم مشاهده می شود تعداد خانم هایی که درخواست طلاق داده اند بیشتر از آقایانی است که برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند. علت این امر برمی گردد به افزایش بهای مهریه در چند سال اخیر که باعث شده است تا اغلب مردان به گزینه ای همانند طلاق تواجه نکنند. افزایش آمار درخواست طلاق از جانب زوجه باعث می شود با افزایش آمار درخواست وکیل خانواده خانم مواجه شویم.

امروزه بخش قابل توجهی از وکلای خانم در این حرفه به وکالت در پرونده های طلاق و پرونده های مرتبط با آن همانند: درخواست مهریه و نفقه (که اصولاً در زمان درخواست طلاق مطرح می شوند) مشغول به کار هستند. این امر ضرورت شناخت بهترین وکیل خانم برای طلاق را نمایان می سازد. اصولاً موفقیت در پرونده های طلاق از جانب زن بسیار دشوار و در برخی از مواد غیر ممکن است اما وکیل طلاق می تواند درصد موفقیت شما را به شدت افزایش دهد.

وکیل خانم برای طلاق

دادخواست طلاق و هر آنچه که باید در خصوص آن بدانید

مسئله مهم و اصلی در خصوص دادخواست طلاق این است که خواهان باید حق مطرح نمودن این درخواست را داشته باشد در غیر این صورت نمی تواند به دادگاه خانواده راه یابد یا به دریافت نتیجه مطلوب در این زمینه امیدوار باشد. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران، حق طلاق بر عهده مرد است و این امر به خودی خود بدان معناست که زن هرگز نمی تواند بدون دلیل موجه درخواست طلاق بدهد.

زوجه تنها در شرایطی می تواند درخواست طلاق دهد که ادامه زندگی مشترک با توجه به عرف جامعه برای زن دشوار و یا غیرقابل تحمل باشد. به عنوان مثال: می توان به اعتیاد مرد اشاره کرد که بعد از مدت ها ثابت شده است قصد ترک کردن ندارد و یا بعد از هر بار ترک کردن باز هم به سمت اعتیاد باز می گردد و از این طریق بنیان خانواده را متزلزل نموده است.

یک مثال دیگر در این زمینه رفتارهای خشونت آمیز از جانب مرد است. مردی که بارها زن و فرزندان خود را مورد ضرب و شتم قرار داده است و رفتارهای بیمارگونه ای دارد قطعاً یک فرد موجه برای ادامه زندگی مشترک و سرپرستی فرزندان نیست. البته این مورد را هم بیان کنیم که آسیب های بسیار ضعیف همانند: سیلی زدن در جریان یک دعوا، برگ برنده زن برای درخواست طلاق نخواهد بود.

همچنین بسیاری از زنان تصور می کنند با خیانت شوهر می توانند درخواست طلاق دهند. بله! کاملا ًدرست است اما مشروط بر اینکه خیانت همسر توسط مراجع قضایی ثابت شده باشد. و بتواند به عنوان یک ادله محکم مورد توجه قاضی دادگاه واقع گردد. بنابراین خیانتی که همچنان ثابت نشده است. هرگز نمی تواند ملاک طلاق از جانب زن باشد با این حال وکیل خانم برای طلاق می تواند راهکارهای مناسبی را به شما ارائه دهد تا بتوانید اثبات کنید به دلایل کاملاً قانونی امکان ادامه زندگی مشترک با زوج را ندارید.

بهترین وکیل خانم برای طلاق

هرگز تصور نکنید یک وکیل با تعرفه بسیار بالا بهترین وکیل خانم برای طلاق است یا اینکه ارزان ترین تعرفه ممکن را به معنای یک امتیاز مثبت تلقی کنید. به نتایج حرفه ای وکیل مورد نظر توجه کرده و ببینید سابقه درخشانی در امر وکالت دارد یا خیر؟ گذشته از اینکه بهترین وکیل طلاق هرگز شما را در همان وهله اول به طلاق گرفتن و نابود ساختن بنیان خانواده تشویق نمی کند. بهترین وکیل خانم برای طلاق کسی است که شما را به سمت رفع مشکلات موجود و دریافت مشاوره های متوالی سوق می دهد تا در صورت امکان از طلاق جلوگیری کند.

بهترین وکیل طلاق هرگز شما را تشویق نمی کند تا بی گدار به آب بزنید. برخی از وکلا سعی می کنند با تخریب رقیب، پرونده را به نفع موکل خود پیش ببرند این درحالیست که بهترین وکیل طلاق سعی می کند تا حرمت ها بیش از این خدشه دار نشود و در صورت امکان راهی برای بازگشت زوجین به زندگی مشترک (حتی بعد از طلاق نیز) وجود داشته باشد.

بهترین وکیل طلاق مصلحت فرزندان را بر دریافت تعرفه و حق الوکاله ترجیح می دهد و سعی می نماید تا زوجین را به زندگی مشترک تشویق کند در عین حال زمانی که متوجه شود موکل خود تحت فشارهای روحی و روانی بسیار زیادی است سعی می کند بهترین دفاع ممکن را در دادگاه خانواده از وی به عمل آورده و او را از چنگال یک زندگی آزار دهنده و سمی برهاند. بنابراین بهتر است همواره با دقت و حساسیت بسیار زیادی مبادرت به انتخاب وکیل طلاق نمایید.

ارتداد به چه معناست و چه مجازاتی دارد ؟

ارتداد به چه معناست و مجازات آن چیست ؟ با توجه به این که دین رسمی کشور ما دین اسلام است .بنابراین پایه و اساس بسیاری از مجازات ها و مقررات مطابق موازین شرعی است همانند : حد شرب خواری و حد زنا و لواط …. ارتداد و مجازات آن نیز در دین اسلام تعیین شده است از این قاعده مستثنی نمی باشد. لذا در این مطلب می کوشیم به تعریف ارتداد ، انواع ارتداد و همچن مجازات و نحوه و چگونگی توبه بپردازیم جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

 

 

ارتداد به چه معناست

ارتداد چیست ؟

معنای لغوی

ارتداد در لغت نامه دهخدا به معنای رد شدن ، برگشت از دین ، رجوع و بازگشت به کفر تعریف شده است .

معنای ارتداد در دین اسلام

به زبان ساده روی آوردن به کفر پس از مسلمان شدن را ارتداد گویند. لازم به ذکر است ارتداد می تواند به مجرد نیت و یا با گفتار و حتی در برخی از موارد با فعل و عمل محقق شود.

در برخی از متون فقهی حتی زمانی که یک فرد مسلمان قصد و نیت این را داشته باشد که در آینده به دین دیگری ایمان آورد هم مرتدد محسوب می شود. اگر بخواهیم به یک ضابطه کلی در خصوص ارتداد دست پیدا کنیم زمانی است که فرد مسلمان امری که در دین اسلام ضروری است را انکار نماید مرتدد شناخته می شود.

نکته : آنچه که در دین اسلام باعث می شود فرد مرتدد شناخته شود امور بدیهی از جمله حرمت زنا و یا هفده رکعت نماز و از جمله این موارد است که در بین شیعه و سنی اختلافی وجود ندارد . بنابراین اموری که آحاد مسلمین از آن مطلع نیستند . و یا انکار مسئله اختلافی بین مجتهدین نمی تواند مشمول ارتداد شود.

انواع مرتدد

الف) مرتدد فطری

مرتدد فطری فرد مسلمانی است که در زمان انعقاد نطفه وی یکی از پدر یا مادر و یا هر دو مسلمان بوده باشند.لکن پس از بلوغ به کفر روی آورد.

ب) مرتدد ملی

چنانچه پدر و مادر شخصی در هنگام منعقد شدن نطفه کافر باشند و فرد بعد از بلوغ به دین اسلام ایمان آورد لکن پس از آن مجدد کافر شود و از دین اسلام روی گرداند وی را مرتدد ملی می نامند.

مجازات مرتدد در دین اسلام

همان طور که پیشتر به انواع ارتداد پرداختیم در ادامه به مجازات مرتدد فطری و مرتدد ملی خواهیم پرداخت چرا که مجازات انواع ارتدادد در دین اسلام از یکدیگر متمایز می باشد.

الف) مجازات مرتدد فطری

بر اساس روایات و متون اسلامی مجازات مرتدد فطری از مرتدد ملی سخت تر و شدید تر است چرا که بر اساس فرموده پیامر ((کسی که دینش را به دین دیگر تبدیل کند واجب القتل است)) همچنین آمده است که همسر مرتدد فطری بایستی از وی جدا شود و عده وفات نگهدارد و اموالش بین ورثه تقسیم شود.

ب) مجازات مرتدد ملی

در مبحث مجازات مرتدد ملی آنچه مهم است توبه فرد می باشد بر اساس آنچه که در روایات آمده است به مرتدد فطری سه روز زمان برای توبه خواهند داد چنانچه توبه نماید مجازاتی برای وی جاری نخواهد شد اما در صورتی که توبه ننماید مجازت وی قتل خواهد بود.

نکته: در خصوص مرتدد ملی و فطری آنچه مشترک است وراث آنها می باشد به این معنا که فقط افراد مسلمان از آنان ارث خواهند برد.

ارتداد کودک و دیوانه و مکره

در خصوص ارتداد کودک و دیوانه در دین اسلام حکمی تعیین نشده است. لکن بر اساس روایات ممکن است کودک و دیوانه تادیب شود . حکم مذکور در مورد فرد مست نیز جاری می باشد و با وی همانند فرد دیوانه رفتار می کنند و چنانچه در حالت مستی کلامی در رد دین به زبان آورد حکم به ارتدادش داده نخواهد شد همان طور که اگر در حالت مستی شهادتین را به زبان آورد اعتباری نخواهد داشت.

حکم ارتداد در مورد فرد مکره نیز جاری نخواهد شد به این معنی که اگر شخصی در اسارت مجبور به گفتن حرفی هایی شود که به موجب اجبار به زبان آورده است. بر اساس احکام مرتدد محسوب نمی شود.

ویژگی های مطالبه وجه با سند عادی

مطالبه وجه با سند عادی چگونه انجام می شود ؟ یکی از درخواست های که این روزها به وفوردر دستگاه قضایی مطرح می شود مطالبه وجه سند عادی است. برای بررسی این موضوع ابتدا باید مرز مشخصی که میان اسناد عادی، اسناد تجاری و اسناد رسمی وجود دارند را مشخص کنیم. در ادامه علاوه بر معرفی انواع اسناد موجود در قوانین مختلف اعم از قوانین مدنی و تجاری به بررسی چگونگی مطالبه وجه سند عادی خواهیم پرداخت با وکیل فرنیان فر همراه باشید…

با انواع اسناد رسمی، تجاری و عادی آشنا شوید

اسناد رسمی به اسنادی گفته می شود که در دفاتر ثبت اسناد و توسط مامورین صلاحیت دار و طبق چارچوب قانون ثبت می شوند. عدم رعایت هر یک از موارد فوق باعث می شود تا سند مربوطه از سند رسمی خارج شده و به عنوان سند عادی شناخته شود.

مطالبه وجه با سند عادی

سند تجاری به اسناد مشخص و معینی گفته می شود که در قانون تجارت از آنها نام برده شده است. چک، سفته و برات اسناد تجاری هستند و حمایت قانون از آن ها متفاوت است با این حال امتیازات ویژه اسناد رسمی را ندارد ولی به عنوان سند عادی نیز شناخته نمی شوند اما از مهمترین ویژگی های آن می توان به مسئولیت تضامنی افرادی است که اسم آن ها در سند مربوطه قید شده اشاره نمود، این درحالیست که اسناد عادی و اسناد رسمی شاهد چنین امتیازی نمی باشند.

اسناد عادی به تمام اسنادی گفته می شود که حداقل یکی از شرایط مربوط به اسناد تجاری و اسناد رسمی را نداشته باشند. در این خصوص می توان به قراردادهای منعقده میان افراد با حضور دو شاهد و بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی اشاره کرد. فاکتورهای مربوط به پیش پرداخت و یا خرید کالا نیز از عمده ترین مصادیق این حوزه است.

مطالبه وجه اسناد رسمی، اسناد تجاری و اسناد عادی

تفاوت بارز و مشخصی میان نحوه مطالبه وجه اسناد فوق وجود دارد. سند رسمی را می توان علاوه بر دادگاه ها در دوایر اجرای ثبت نیز مطالبه نمود. جالب است بدانید که اجرای ثبت در بسیاری از موارد تنها ظرف ۴۸ ساعت مبادرت به ابلاغ پرداخت وجه مورد نظر می کنند البته مشروط بر اینکه اصل سند مورد اعتراض واقع نگردد.

مطالبه وجه اسناد تجاری نیز کار دشواری نیست. این اسناد نیز از امتیازات زیادی برخوردار هستند با این حال بیش از اسناد رسمی در معرض اعتراض بوده و قواعدی برای تفکیک نحوه طرح دعوا حقوقی و کیفری برای آنها پیش بینی شده است که جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطالبی که درخصوص اسناد تجاری در سایت درج شده مراجعه نمایید. از مهمترین تفاوت اسناد عادی با اسناد تجاری این است که اسناد اخیر در دست هر کسی باشند قابل مطالبه هستند اما اسناد عادی صرفاً میان دو نفر و یا تعیین شخص ثالث به اختیار طرفین دارای اعتبار است.

مطالبه وجه اسناد عادی قدری نسبت به سایر اسناد مذکور دشوارتر است چرا که شما باید منبع طلب خود را اثبات کنید. بنابراین اگر خوانده از اقرار به بدهی خود خودداری کند این شما هستید که باید صحت سند عادی و طلب خود را اثبات نمایید. در اغلب موارد اسناد امضاء شده دارای شرایط کافی برای مطالبه وجه سند نبوده و دادگاه نیز ملزم است ختم دادرسی را اعلام کند. این جاست که وکیل مطالبه وجه سند می توان به کمک شما شتافته و تمام شواهد موجود را جهت اثبات طلب جمع آوری کند.

مشاوره حقوقی آدم ربایی

مشاوره حقوقی آدم ربایی ۱۰۰%

مشاوره حقوقی تخصصی آدم ربایی : آدم ربایی از سنگین ترین جرایم در حقوق کیفری ایران است که با مجرمین آن به شدت برخورد می شود. قانون گذار در قانون مجازات های سنگینی را برای آدم ربا ها تعیین نموده است که در ادامه به آن می پردازیم.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲۱ به آدم ربایی اشاره داشته و بیان می دارد )) هر فردی خود یا به واسطه دیگری شخصی دیگر را برباید یا مخفی کند مرتکب جرم آدم ربایی شده و به مجازات حبس محکوم خواهد شد.))

در ادامه مشاوره حقوقی آدم ربایی به مجازت آدم ربایی، جرم شروع به آدم ربایی، معاونت در آدم ربایی، عوامل مشدده این جرم و در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به این جرم اشاره خواهیم کرد.

مجازات آدم ربایی چیست؟

پس از صدور کیفر خواست در دادسرای محل وقوع جرم در صورت محکوم شدن فرد به ارتکاب جرم آدم ربایی مجازات جرم آدم ربایی اعمال خواهد شد.

مشاوره حقوقی آدم ربایی

حبس حداقل ۵ و حداکثر ۱۵ سال در انتظار مجرمین آدم ربایی خواهد بود اما این پایان ماجرا نیست. عواملی سبب صدور حکم حداکثر مجازت یعنی ۱۵ سال خواهد شد که در ادامه به موارد تشدید کننده مجازات آدم ربایی اشاره خواهیم کرد.

عوامل مشدده جرم آدم ربایی

عواملی همچون :

  1. فرد مجنی علیه یا ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد.
  2. آدم ربایی با کمک وسیله نقلیه همچون ماشین موتور و … انجام شده باشد.
  3. چنانچه در طی انجام این عمل آسیب جسمی یا روحی به فرد ربوده شده وارد شود.
  4. چناچه با ربودن فرد آبرو و حیثیت فرد به بازی گرفته شود و فرد اعاده حیثیت کند.

در تمامی موارد مذکور حداکثر مجازات حبس یعنی ۱۵ سال حبس اعمال خواهد شد.

منظور از شروع به آدم ربایی چیست؟

ممکن است فردی اقدام به آدم ربایی کند و این عمل را هم با نیت و آگاهی کامل و عامدانه انجام دهد اما به سبب وجود عوامل خارجی همانند: تصادف در مسیر یا فرار خود مجنی علیه عمل آدم ربایی تکمیل نشود.در این صورت باز هم مرتکب تحت عنوان شروع به جرم آدم ربایی مجرم است و مجازات می شود.

نکته : اگر خود فرد مجرم در میانه کار و بدون هیچ دلیل خارجی دست از آدم ربایی بکشد و منصرف شود عمل آدم ربایی محقق نشده و جرم شروع به آدم ربایی نیز مشول وی نخواهد شد.

مجازات شروع به آدم ربایی چیست؟

حتی برای شروع به آدم ربایی نیز در قانون مجازات ۳ تا ۵ سال حبس تعیین شده است.

معاونت در آدم ربایی و مجازات آن

تمام افرادی که به هر نحوی سبب تحریک یا تشویق مجرم به انجام جرم آدم ربایی شوند معاون در جرم محسوب شده و همچنین چنانچه فردی آگاهانه و با علم به ارتکاب انجام این عمل مجرمانه به مجرم کمک کند معاون در جرم محسوب شده و مجازات خواهد شد.

نمونه هایی از معاونت در جرم :

فراهم آوردن وسیله نقلیه برای ربودن فرد یا تهیه وسایلی که سبب ایجاد رعب و وحشت می شوند.

در قانون برای معاونت در جرم آدم ربایی مجازات ۵ سال حبس تعیین شده است.

دادگاه رسیدگی کننده

در پرونده‌های کیفری همواره دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی می باشد. چنانچه آدم ربایی در شیراز اتفاق افتاده باشد دادسرا و دادگاه کیفری شیراز می تواند به پرونده مذکور رسیدگی کند. دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی جرم آدم ربایی می باشد.