وکیل امور حسبی : امور حسبی به امور منوط بر شرح حال انفرادی اشخاص اطلاق می گردد. وکیل امور حسبی به اموری همچون وصایت، غایب مفقودالاثر، دعاوی مربوط به محجرین یعنی افراد سفیه یا صغیر رسیدگی می کند .

مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی امور حسبی

 • دادگاه های عمومی
 • دادگاه های خانواده
 • دادسرا ها
 • شوراهای حل اختلاف

ولیکن با استناد به سخنان رئیس کل محاکم تهران می توان چنین گفت که با تشکیل مراجع قضایی منوط بر امور حسبی پرونده های مربوط بدین بخش (امور حسبی) به صورت کاملاً تخصصی در این بخش مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .

وکیل امور حسبی کیست؟

شما در پرونده های امور حسبی نیازمند یک وکیل متخصص امور حسبی می باشید، ممکن است شما چنین تصور نمائید که امور حسبی دارای پیچیدگی چندانی نیست؛ این تصور از سوی شما اشتباه است و هر یک از مسائل حقوقی به نوبه ی خود دارای پیچیدگی و دشواری های خاص می باشد که ممکن است در میانه پرونده برای شما مشکلاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد شود که شما عاجز از برطرف کردن آنها باشید بنابراین لزوم استمداد از وکیل امور حسبی انکار ناپذیر است .

وکیل امور حسبی

رسیدگی به دعاوی امور حسبی توسط وکیل متخصص

رسیدگی به دعاوی مربوط به امور حسبی در دادگاه های حقوقی انجام می شود. دعاوی مربوط به سامان بخشیدن به ماترک فرد درگذشته، مشخص نمودن میزان ماترک و دیون شخص درگذشته در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود. شیوه ی بیان دعاوی امور حسبی ممکن است به صورت کتبی یا به صورت شفاهی باشد ، به هنگام شفاهی بودن آن لازم است در صورت مجلس قید شده و توسط تقاضا کننده امضاء گردد. در دعاوی مربوط به امور حسبی دادرس ملزم می باشد هر گونه تحقیقات را در راستای دعوی به عمل آورد. مراجع رسیدگی به دعاوی امور حسبی (دادگاه و شورای حل اختلاف) نیز ملزم می باشند به ادله ی ارائه شده نیز توجه نمایند. از این جهت می توان چنین گفت که دادرس تمام اختیارات را در راستای کشف حقیقت دارد.

ورود شخص ثالث در دعاوی امورحسبی

در انواع دعاوی که در دادگاه مطرح می گردد دو شخص حق دخالت دارند :

 • طرفین دعوی
 • وکیل رسمی دادگستری (در صورت در اختیار داشتن وکیل)

ولیکن در دعاوی مربوط به امور حسبی، علاوه بر وکیل پایه یک دادگستری، شخص ذی نفع نیز می تواند، فردی دیگر را به عنوان نماینده یا مشاور برای خود انتخاب نماید.

دادرس حق ورود به پرونده ی مطروحه را ندارد!!

 • اموری است که دادرس ضمن آن صاحب نفع است. (دادرس حق ورود در آنها را ندارد.)
 • اموری که مربوط به همسر اوست.
 • اموری که مربوط به نزدیکان نسبی و سببی اوست. (طبقه ی اوّل درجه ی یک و دو، طبقه ی دوّمدرجه ی یک.)

مهم ترین دعاوی مربوط به امور حسبی

 • درخواست کاهش سن کمتر از پنج سال در شناسنامه
 • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
 • مشخص نمودن سرپرست برای کودکانی که سرپرست ندارند
 • بررسی اشتباهات حاصله در اسناد سجلی
 • واجب ساختن فروش ماترک در صورتی که ضمن مالکیت آن میان وراث اختلاف است به کمک وکیل امور حسبی
 • انجام وکالت و مشاوره در اموری که مربوط به ضمان و سرپرستی است.

بهتر است بدانید دعاوی امور حسبی تنها محدود به موارد قید شده در این مقاله نیست و بسیار گسترده تر از آن است بنابراین حوزه فعالیت وکیل متخص امور حسبی نیز بسیار گسترده می باشد فلذا پیشنهاد میگردد قبل از هر گونه از وکیل متخصص در حوزه امور حسبی مشاوره حقوقی لازم را اخذ نمایید .

وکیل فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری