وکیل نقض علامت تجاری + برند

وکیل نقض علامت تجاری و برند: در عصر حاضر تولید کالا و خدمات و معرفی آن به مشتری از مهم ترین دغدغه های تولید کنندگان می باشد و بر همین اساس تولید کنندگان به منظور حمایت و کاهش هزینه جستجوی مشتری وهمچنین تمایز بخشی بین کالا یا خدمات تولیدی خود اقدام به ثبت علامت تجاری می نمایند . ثبت علامت تجاری حقوقی را برای دارندگان آن ایجاد می نمایید تا از این طریق مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند. وکیل نقض علامت تجاری به واسطه تسلط در این حوزه و موفقیت در پرونده های مشابه می تواند زمانی که حقوق علامت ثبت شده شما نقض شده است و یا چنانچه در پرونده ای متهم به نقض علامت تجاری هستید راهنمای شما باشد.

وکیل نقض علامت تجاری

در ادامه به حقوق مالکین علامت تجاری، مفهوم نقض علامت تجاری،رویه قضایی و عناصر مهم در تشخیص نقض حقوق علامت و انواع نقض حقوق صاحب علامت تجاری توسط وکیل متخصص نقض حقوق علامت تجاری می پردازیم .

ثبت علامت تجاری چه حقوقی را برای دارنده آن ایجاد می کند؟

  1. حق استفاده انحصاری
  2. حق اخراج و اعراض
  3. حق منع استفاده دیگران

مفهوم نقض علامت تجاری و برند چیست ؟

هرگونه استفاده بدون اجازه ازعلامت به صورت یکسان یا مشابه که منجر به گمراهی مصرف کنندگان در مورد مبدا کالا یا خدمات شود و همچنین چنانچه به شهرت و یا وجه تمایز علامت لطمه وارد کند را نقض علامت تجاری می گویند.آنچه که در پرونده های نقض حقوق علامت باعث صدور آرای متفاوت گردیده است عدم وجود معیار واحد و مشخص برای تشخیص شباهت گمراه کننده توسط قانون گذار است به همین خاطر نقض علامت تجاری دست مایعه تفسیر های شخصی و متضاد گردیده است. از طرفی در رویه قضایی نیز مبانی و قواعد لازم برای شکل گرفتن وحدت رویه تا کنون به وجود نیامده است.

عناصری که در تشخیص نقض علامت تجاری توسط قضات و کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد چیست ؟

همان طور که پیشتر به حق استفاده انحصاری مالک علامت تجاری ثبت شده اشاره گردید .ممعانت ازاستفاده دیگر افراد ،جزء حقوق دارنده علامت شمرده می شود. اما ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که حق انحصاری مالک علامت تجاری یک حق کلی و گسترده نیست و دارای محدودیت و چارچوب معین است.ودرست به همین خاطر قضات و کارشناسان بایستی سه عنصر مهم را هنگام بررسی های خود در نظر بگیرند .

  1. علائم مطرح شده در دعوا تا چه حد به هم شباهت دارند.
  2. کالا یا خدمات موضوع علائم تجاری چه میزان به یکدیگر شبیه هستند
  3. آیا تشابهه علائم مورد مناقشه منتج به گمراهی عموم مصرف کنندگان خواهد شد یا خیر؟

انواع نقض حقوق صاحب علامت تجاری

۱-یکسان یا مشابه بودن علائم تجاری

یکسان یا مشابه بودن علامت به این معنا نیست که هردو از همه جهات شباهت داشته باشند بلکه تنها تشابه در یک جنبه به همراه مجموع شرایط دیگر که منجر به گمراهی مصرف کننده گردد می تواند کافی باشد.

۲-یکسان یا مشابه بودن کالا یا خدمات

حمایت از علامت تجاری ثبت شده به استثنای علامت های مشهور ،صرفاً در خصوص کالا یا خدمات مشابه و یکسان مورد حمایت قرار می گیرند. و استفاده از عین یا شبیه علامت در کالا یا خدمات غیر رقابتی منع قانونی ندارد.

۳-احتمال گمراهی

همان طور که در طول این مقاله به اهمیت ضرورت نقش مصرف کننده اشاره گردید . شباهت علامت تجاری نباید مردم عادی را در مبدا و منشا تولید گمراه نماید.

برای آگاهی از ضمانت اجرای نقض حقوق علامت تجاری و چگونگی طرح شکایت و مرجع قضایی صالح به رسیدگی از طریق راه های ارتباطی در این وب سایت با ما همراه باشید .