مطالب توسط Negar

تفکیک و افراز ملک و 7 تفاوت اصلی آن ها

تفکیک و افراز ملک و تفاوت های آن : یکی از پرسش برانگیزترین موضوعات حقوقی سال های اخیر مقوله ی تفکیک و افراز ملک می باشد. بسیاری از افراد افراز را مترادف با تفکیک ملک می دانند در حالی که از نظر ساز و کار حقوقی تفاوت های زیادی بین این دو موضوع وجود دارد. […]

چک صیادی و 3 روش استعلام

باید ها و نباید های چک صیادی با وکیل فرنیان فر : سالهاست نظام چک در کشور ما با چالش ها و بحث های فراوانی رو به رو بوده است و ناکارآمدی قوانین موجود حس می شد. از این رو قانونگذار ایران با اصلاح قوانین چک و تصویب قوانین جدید و کارآمد توانست از بار […]