مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه با توجه به ارزش ریالی کالا، حبس و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در یک تعریف کلی کالای ممنوعه به مجموعه ای از کالا هایی اشاره می کند که خرید و فروش و معاملات آن به موجب قانون در داخل کشور ممنوع است. همچنین هرگونه واردات کالاهای ممنوعه از هر طریقی به داخل کشور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ی موارد فوق با آن برخورد قانونی خواهد شد.

قوانین و مقررات داخلی کشورها و به طور کلی نظام حقوقی هر کشوری برگرفته از آیین، مذهب، سنن، فرهنگ و دین آن کشور است. به همین دلیل وجود تفاوت در دیدگاه های قانونگذاری امر عجیبی نیست و در نتیجه شما شاهد هستید که کالایی در یک کشور آزاد و در کشوری دیگر ممنوع اعلام می گردد.

تعریف کالای ممنوعه و ممانعت از معامله و واردات آن به منظور حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، جلوگیری از گسترش فرهنگ غلط، احترام به دین و مذهب و به عبارت دیگر در راستای مصلحت عمومی آن جامعه صورت می پذیرد. برای مثال: با توجه به قوانین و مقررات داخلی ایران واردات و معامله ی هرگونه مشروبات الکلی ممنوع است و در صورت مشاهده مجازات قانونی در پی خواهد داشت. البته کالا های دیگری نیز در لیست کالاهای ممنوعه ی ایران به چشم می خورند که شاید در بسیاری از کشورها آزاد و نرمال تلقی گردد.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه در قانون

بر اساس ماده ی ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق بدین شرح است :

هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين ‌شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.

در نظر داشته باشید که هر کالایی که از طریق قاچاق وارد کشور می گردد، لزوما کالای ممنوعه نیست. این احتمال وجود دارد که کالای مجازی از طریق قاچاق وارد کشور شود و صرفا هزینه های گمرکی آن پرداخت نشده باشد. اما تمامی کالاهای ممنوعه قاچاق وارد کشور می شوند و به موجب قانون هرگونه حمل، نگهداری، واردات و معامله ی آن ممنوع است.

مجازات حمل و نگهداری کالای ممنوعه به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

با توجه به ماده ی ۲۲-قانون فوق: هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات مي شود:

الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) تا يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) تا يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق

تبصره ۱(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع،‌ ضبط مي شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.

تبصره ۴(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد

بصره ۵(اصلاحي ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد، در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده (۲۴) اين قانون نشود، توقيف و پلمب مي شود و در صورتي كه محكومُ عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي شود.

همچنین در ماده ی ۲۳ قانون مذکور بیان شده است: در مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه مشمول شرايط بندهاي (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق كالاي مزبور، در صورت وجود هر يك از شرايط زير، ضبط مي شود:

الف- وسيله نقليه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتكب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلايل يا قرائن از جمله سابقه مرتكب و يا مالك وسيله نقليه در امر قاچاق، ثابت شود كه مالك وسيله نقليه عامداً، آن را جهت استفاده براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است.

تبصره- در غير موارد فوق، وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جريمه نقدي مرتكب اضافه مي شود.

علاوه بر این موارد دیگری نیز به چشم می خورد. از جمله ماده ی ۲۴-که عنوان می کند: محل نگهداري كالاي قاچاق ممنوع در صورتي كه متعلق به مرتكب بوده و يا توسط مالك عامداً جهت نگهداري كالاي قاچاق در اختيار ديگري قرار گرفته باشد و ارزش كالا بيش از يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال باشد، مصادره مي گردد، مشروط به اينكه ارزش ملك از پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده بيشتر نباشد، كه در اين صورت ملك به مقدار نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق نگهداري شده به قيمت اصل ملك،‌ مورد مصادره قرار مي گيرد و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و حداقل دو بار به اين منظور استفاده شود و محكوميت قطعي يابد در مرتبه سوم ارتكاب، به كيفيت مذكور مصادره مي گردد. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده كند، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق نگهداري شده به جزاي نقدي وي افزوده مي شود.

در نظر داشته باشید که به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موارد زیر نیز به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود و حمل و قاچاق آن ممنوع است:

بر اساس ماده ی ۴ ۲: – هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.

در ماده ۲۵ قانون مذکور نیز نکات زیر به چشم می خورد: (الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ

حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (۲۵) و (۲۶) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.

تبصره ۱(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نمي شود.

تبصره ۲(الحاقي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) اين قانون رفتار مي شود.

جالب است بدانید که حمل خاویار و ماهی های خاویاری نیز در برخی موارد ممنوع است. به موجب ماده ی ۲۶ این قانون : صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.

قانونگذار در ماده ۲۷(اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) به موضوع دارو اشاره کرده است . بر این اساس: هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.

الف (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (۲۲) اين قانون مي باشد.

ب (اصلاحي ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

به طور کلی موضوع کالای ممنوعه دایره ی وسیعی از موارد متعدد را در بر می گیرد و از آنجایی که با عرف جامعه ارتباط مستقیم دارد، ممکن است در لیست آن تغییراتی را مشاهده کنید. حتی کالاهایی که اقتصاد و یا بهداشت کشور را می تواند با مشکلاتی مواجه نماید به عنوان کالای ممنوعه شناخته می شود. سازمان گمرک و دولت هر ساله لیستی از کالاهای ممنوعه را ارائه می دهد که امکان واردات و ترخیص و نگهداری آنها وجود ندارد. جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه وجود دارد که می توانید از طریق وکیل متخصص کیفری از آن مطلع گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص قاچاق در ارتباط باشید.

وکیل سرقت رایانه ای و اینترنتی + مجازات های قانونی

وکیل سرقت باتجربه و حرفه ای + پیگیری تخصصی پروندهوکیل سرقت رایانه ای تخصصی از شاخه های وکالت است که پیرامون موضوعات مرتبط با کلاهبرداری و سرقت رایانه ای فعالیت می کند. سرقت را می توان به عنوان یکی از متداول ترین جرایم در جوامع انسانی به حساب آورد که از دیرباز به شکل سنتی آن وجود داشته. با توسعه و گسترش اینترنت در عصر جدید بسیاری از جرایم در قالب جدیدی پدید آمدند و شکل پیچیده تری به خود گرفتند. سرقت رایانه ای را می توان در مجموعه ی همین جرایم دسته بندی کرد، به طوری که در سال های اخیر پرونده های قضایی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل سرقت رایانه ای و اینترنتی

نگاهی به جرم سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای مفهوم گسترده ای است و شامل موارد متعددی می گردد. هرگونه سرقت و انواع کلاهبرداری در فضای مجازی را می توان در ردیف سرقت رایانه ای به حساب آورد. از نظر حقوقی سرقت ربودن مال متعلق به دیگریست. این مفهوم بیشتر به شکل سنتی آن اشاره می کند. با این حال سرقت رایانه ای نیز مترادف همین مفهوم حقوقی است و به ربودن اطلاعات افراد اشاره دارد. با این تفاوت مهم که در این شکل از سرقت، ربودن اطلاعات، داده ها و دارایی های افراد مطرح است. در نظر داشته باشید که سرقت رایانه ای در محیط های الکترونیکی و فضای مجازی به وقوع می پیوندد.

اطلاعات مذکور می تواند ارزش مالی داشته باشد و در برخی موارد نیز فاقد ارزش مالی است. علاوه بر این برخی از این اطلاعات می تواند آبرو، اعتبار و حیثیت افراد را مستقیما نشانه بگیرد و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

قانونگذار در قانون جرایم رایانه ای به مفهوم سرقت رایانه ای اشاره کرده و موارد زیر را برای آن در نظر گرفته.

با توجه به ماده ی ۱۲ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد..

به موجب مصوبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران جزای نقدی مندرج در این ماده در حالت اول به شش میلیون ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا پنجاه میلیون ریال ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در حالت دوم به بیست میلیون ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا هشتاد میلیون ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصلاح گردید. در ماده۱۳ نیز عنوات گردیده است : هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به موجب مصوبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ هیات وزیران جزای نقدی مندرج در ماده به پنجاه میلیون ریال ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال اصلاح گردید.

اطلاعات به سرقت رفته می تواند از نوع تصویری، ویدیویی و صوتی باشد. قانونگذار به ارزش مالی اطلاعات به سرقت رفته اشاره ای نکرده و صرف محرمانه بودن این اطلاعات برای احراز جرم ضروریست. در حقیقت ممکن است یک تصویر خصوصی از رایانه ی شخصی افراد به سرقت رفته باشد و از این طریق آبروی فرد در خطر باشد. فیشینگ نیز می تواند به نوعی سرقت رایانه ای محسوب گردد.

وکیل سرقت رایانه ای در تهران

شکایت از هرگونه سرقت رایانه ای امکانپذیر است و قربانیان می توانند شکایات خود را در این زمینه مطرح نمایند. از آنجایی که تسلط کامل بر قوانین و مقررات حقوقی برای همه ی افراد امکانپذیر نیست، گزینه ی انتخاب وکیل مطرح می گردد. همه ی ما به خوبی می دانیم که انتخاب وکیل حرفه ای و متخصص می تواند پرونده ی حقوقی را در مسیری درست قرار دهد و در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند. اما به نظر شما انتخاب وکیل حرفه ای و متخصص در زمینه ی سرقت رایانه ای چگونه و از چه طریقی امکانپذیر است؟

از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت تمامی پرونده های حقوقی را بر عهده بگیرند و مانعی برای آن وجود ندارد. اما از باب تخصص و تجربه تفاوت های بسیار مهمی وجود دارد که بایستی در نظر داشت. با توجه به آثار و نتایج مثبت تخصص گرایی، رشته ی حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و امروزه شاهد شکل گیری تخصص های زیادی در حوزه ی حقوق هستیم.

وکیل کلاهبرداری اینترنتی به صورت متمرکز و تخصصی در زمینه ی جرایم مرتبط با کلاهبرداری و سرقت رایانه ای فعالیت می کند. او از تسلط و اشراف کامل بر قوانین و مقررات این حوزه برخوردار است و می تواند به شکل ویژه ای از پرونده ی شما دفاع کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل متخصص کیفری در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی حضوری (با وقت قبلی)

مشاوره حقوقی حضوری یکی از روش های انجام مشاوره ی حقوقی با وکیل است که معمولا انتخاب اول افراد به شمار می رود. در سال های اخیر به دلایل متعددی آمار مشاوره های حقوقی با وکلا افزایش پیدا کرده و می توان گفت فرهنگ مراجعه به وکیل در جامعه ی ما تا حد زیادی جا افتاده است. در واقع قدیمی ترین و مرسوم ترین شکل مشاوره برای بسیاری از افراد، مشاوره حضوری و رو در رو می باشد. اما به لطف توسعه و گسترش تکنولوژی، فضای وب راهکارهایی جدیدتر و سریع تر برای انجام مشاوره ارائه داده است و امروزه مشاوره آنلاین نیز در کنار مشاوره حضوری به وجود دارد. البته گزینه ی مشاوره تلفنی نیز به عنوان یکی از روش های انجام مشاوره مطرح و در بسیاری از موارد کارساز خواهد بود.

علی رغم تمام روش هایی که برای انجام مشاوره با وکیل وجود دارد بسیاری از افراد گزینه ی مشاوره حقوقی حضوری را ترجیح می دهند. اما به نظر شما چرا این گزینه نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد؟

 

مشاوره حقوقی حضوری

 

چطور مشاوره حقوقی حضوری دریافت کنیم ؟

شما در مشاوره حضوری رو در روی وکیل مورد نظر خود حضور دارید و با او ارتباط چشمی و کلامی موثری برقرار می کنید. در حقیقت می دانید که چه شخصی روبروی شما حضور دارد و با اطمینان خاطر بیشتری می توانید با او گفتگو کنید.

گاه در روند انجام مشاوره نیاز می شود که اسناد و مدارک شما توسط وکیل مطالعه و بررسی گردد. طبیعتا این کار فقط از طریق مشاوره حضوری با وکیل امکانپذیر است.

این احتمال وجود دارد که در مشاوره آنلاین و یا مشاوره تلفنی شما نتوانید وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنید. اما در مشاوره حضوری انتخاب وکیل با شماست و شما این امکان را دارید که قبل از انجام مشاوره رزومه و کارنامه ی کاری وکیل منتخب خود را مطالعه کرده و درباره ی او پرس و جو کنید.

شما در حین انجام مشاوره حضوری می توانید نوع برخورد و سوابق وکیل منتخب را بررسی نموده و در صورت تمایل وکالت پرونده را به او بسپارید.

تجربه نشان داده که انجام مشاوره حضوری با وکیل به مراتب نسبت به سایر روش های انجام مشاوره کارآمد تر و مفیدتر است و احتمالا مشکل حقوقی شما برطرف می گردد. البته ناگفته نماند که هزینه ی انجام مشاوره حضوری به نسبت سایر روش های انجام مشاوره کمی گران تر خواهد بود و احتمالا شما با محدودیت های زمانی و مکانی مواجه خواهید بود. با این حال نکات مثبت زیادی وجود دارد و بهتر است که به روی مثبت سکه بنگرید.

برخی مسائل و مشکلات حقوقی جنبه ی محرمانه دارند و در ارتباط مستقیم با آبرو و حیثیت افراد است. در چنین شرایطی طبیعتا انجام مشاوره آنلاین و یا تلفنی چندان مطلوب نیست و اعتماد افراد را جلب نمی کند. در این صورت بهترین راهکار مشاوره حضوری با یک وکیل مجرب و متخصص است و شما می توانید راهنمایی های لازم را از او دریافت نمایید.

شاید این سوال برای شما ایجاد شود که مشاوره حضوری در چه زمینه هایی ارائه می گردد؟

می توان گفت شما در تمامی زمینه های حقوقی می توانید از مشاوره حضوری برخوردار شوید. ممکن است شما یک سوال حقوقی در رابطه با امضای یک قرارداد تجاری داشته باشید یا فردی مورد تجاوز قرار گرفته و به دنبال راهکار حقوقی برای شروع شکایت است و به شدت از آبروی خود می ترسد. به طور کلی شما در جلسه ی مشاوره حضوری با وکیل می توانید تمامی مشکلات، سوالات و مسائل حقوقی خود را در موارد زیر مطرح نموده و راهکارهای حقوقی آن را بشنوید.

 • خانواده
 • حقوقی
 • کیفری
 • ثبتی و ملکی
 • ثبت شرکت و برند
 • تجارت
 • امور حسبی
 • چک
 • قرارداد ها
 • حقوق بانکی
 • حقوق کار
 • مالیات
 • امور شهرداری
 • امور بین الملل و مهاجرت
 • حقوق گمرکی
 • و …

بیشتر افراد جامعه بر این باورند که مراجعه به وکیل و با انجام مشاوره حضوری مختص شرایطی است که آنها با پرونده ای در مراجع قضایی مواجه شده اند. در حالی که حقوق و قانون با بسیاری از جنبه های زندگی ما گره خورده و بخش عمده ای از امور روزمره ی ما از آن تاثیر می پذیرد. امضای یک قرارداد تجاری، تغییر نام خانوادگی، ، ثبت برند تجاری و هزاران مساله ی دیگر جزء مواردی است که در طول روز با آن سرو کار داریم. عموم افراد معتقدند که خود به تنهایی می توانند مسیرهای قانونی مربوطه را طی کنند و نیازی به حضور و یا مشاوره حقوقی با وکیل نیست. در حالی که با سیطره ی گسترده ای از قانون و مقررات در ایران مواجهیم و اشراف و تسلط به تمامی این قوانین برای همه امکانپذیر نیست. گاه یک اشتباه و غفلت کوچک می تواند شما را متحمل ضرر و خساراتی فراوانی نماید که گاها جبران ناپذیر است.

قبل از مشاوره حضوری با وکیل خود نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

 • سوابق و کارنامه ی کاری وکیل منتخب خود را با دقت بررسی کنید و به آمار رضایت موکلین توجه داشته باشید. تعداد پرونده های موفقیت آمیز وکیل در کنار رضایت مراجعین گویای این مطلب است که شما با یک وکیل حرفه سر و کار دارید.
 • فن بیان، جسارت و صداقت برای وکیل بسیار حائز اهمیت است.
 • مسئولیت پذیری و وجدان کاری برای یک وکیل حرفه ای حرف اول را می زند. جهت مشاوره حضوری وکیلی را انتخاب کنید که از مسئولیت پذیری او مطمئن هستید.
 • رازداری در جلسه ی مشاوره فوق العاده اهمیت دارد. وکیل شما بایستی رازدار و امانت دار خوبی باشد.

در گذشته های نه چندان دور تخصص گرایی در حقوق امر چندان شناخته شده ای نبود. اما با توجه به آثار و نتایج مثبت تخصص گرایی، حقوق نیز از این قاعده مستثنی نمانده و امروزه شاهد شکل گیری تخصص های زیادی در این حوزه ی هستیم. برای انجام مشاوره حقوقی حضوری به وکیلی مراجعه کنید که تخصص مورد نظر شما را داراست. در نتیجه با یک وکیل حرفه ای و باتجربه روبرو هستید که می تواند شما را از آخرین تغییرات قانونی مطلع ساخته و بهترین و کارآمدترین راهکارهای حقوقی را به شما ارائه دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید

قرار ترک تعقیب به چه معناست؟

قرار ترک تعقیب به این معناست که پروسه ی تعقیب متهم و تحقیق پیرامون پرونده به درخواست شاکی متوقف می گردد. قانون آیین دادرسی کیفری با نگرشی وسیع به وقایع و شرایط پدید آمده در دادگاه ها دسته از قرارها را برای شاکی و متهم پیش بینی کرده است تا از طریق آن بتوانند وضعیت دادرسی پرونده را بهبود بخشند. در حقیقت قانونگذار در صدد بوده تا اراده و اختیار طرفین پرونده را محترم بشمرد و اگر امکان گذشت و بخشش وجود دارد، قابل اعمال باشد.

تصور کنید پرونده ای در جریان است و جرم ارتکابی قابل گذشت است. حال شاکی پرونده قصد دارد که از شکایت خود صرف نظر کرده و خواستار توقف رسیدگی قضایی به پرونده شود. به نظر شما از نظر قانونی چنین امری امکانپذیر است؟ قرار منع تعقیب راهکاری است که قانونگذار به همین منظور پیش بینی کرده. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب از منظر قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده ی ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری:

در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب نماید. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك ‌بار تا يك‌ سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست نماید.

در ماده ی فوق الذکر نکات مهمی به چشم می خورد. مهم ترین نکته اشاره ماده به جرایم قابل گذشت است. بنابراین نتیجه می گیریم که قرار ترک تعقیب برای جرایم غیرقابل گذشت صادر نمی گردد. نکته ی مهم بعدی صدور قرار ترک تعقیب قبل از صدور کیفرخواست است. یعنی صدور این قرار قبل از پایان تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است. همانطور که در متن ماده مشاهده می کنید، صدور قرار ترک تعقیب فقط با درخواست شاکی پرونده میسر می شود و هیچ شخصی دیگری به غیر از شاکی نمی تواند آن را تقاضا کند. در نهایت اینکه شما به عنوان شاکی پرونده این حق را دارید که تا یک سال پس از صدور قرار ترک تعقیب مجددا و فقط برای یک بار خواستار تعقیب متهم و رسیدگی به پرونده شوید.

همانطور که می بینید قانونگذار شخص دادستان را به عنوان مقام قضایی صالح برای صدور قرار ترک تعقیب تعیین کرده است.

در نهایت یک نکته ی بسیار مهم را در رابطه با صدور قرار ترک تعقیب به خاطر بسپارید. صدور این قرار فقط از طریق دادسرا امکانپذیر است و به هیچ عنوان در صلاحیت دادگاه قرار ندارد. البته یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد. در رابطه با پرونده هایی که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت ذاتی دادگاه های کیفری قرار دارد و جرم از نوع قابل گذشت است، صدور قرار ترک تعقیب از طریق دادگاه و توسط قاضی امکانپذیر خواهد بود.

با صرف نظر کردن شاکی از شکایت خود در جرایم قابل گذشت امکان توقف رسیدگی وجود دارد و در نتیجه تعقیب متهم منتفی خواهد شد. اما در نظر داشته باشید که تقاضای صدور قرار ترک تعقیب با رضایت و گذشت شاکی متفاوت است. در صدور قرار ترک تعقیب برای شاکی این حق قانونی وجود دارد که مجددا خواستار تعقیب قضایی متهم شود و در چنین وضعیتی رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد. به نظر می رسد که قرار ترک تعقیب مختص شرایطی است که بین شاکی و متهم نوعی توافق صورت پذیرفته و با پاره ای شروط شاکی راضی به صدور قرار ترک تعقیب شده است.

در توضیح جرایم قابل گذشت به ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی استناد می شود. بر اساس این ماده،علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرایم مندرج در قسمت أخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

انجام مشاوره حقوقی تخصصی

در متون قانونی ایران قرارها و احکام متعددی پیش بینی شده که هر یک ساز و کار خاص خود را دارد. در نظر داشته باشید که تمامی این احکام و قرارها لزوماً به ضرر متهم نیست و در پاره ای موارد به نفع متهم است. قرار ترک تعقیب جزء قرارهایی به شمار می رود که به نفع متهم و با اعلام شاکی خصوصی پرونده صادر خواهد شد.

حضور در دادسرا در مقام متهم برای هیچکس خوشایند نیست و از آنجایی که ممکن است جرم ارتکابی در سوابق کیفری فرد لحاظ شود، با آثار و تبعات منفی گسترده ای همراه است. از این رو قانون پیش بینی کرده که برخی موارد به شرط جبران ضرر و خسارت از سوی متهم و یا هرنوع توافق دیگری بتوان این امتیاز را برای متهم در نظر گرفت تا در صورت امکان از تبعات جرم انتسابی رها شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید

وکیل غرب تهران (متخصص و با تجربه)

وکیل غرب تهران (صادقیه – آریا شهر – پونک – جنت آباد شمالی و جنوبی و..) همه ی شما در هنگام بروز اختلافات و پرونده های حقوقی به دنبال یک وکیل حرفه ای و متخصص هستید. در حقیقت می خواهید بهترین وکیل را برای پرونده ی خود انتخاب کنید. اگر اهل غرب تهران باشید، به دلیل محدودیت های زمانی و مکانی به دنبال گزینه ای هستید که به محل کار و یا زندگی شما نزدیک باشد و سریعا به آن دسترسی داشته باشید.

وکیل غرب تهران

اما بهترین وکیل غرب تهران را چگونه و بر چه اساسی انتخاب کنیم؟

از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت در کلیه پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد که نباید از نظر دور داشت. تصور کنید با یک پرونده ی قضایی بسیار مهم و پیچیده مانند: کلاهبرداری مواجه شده اید و نیاز فوری به یک وکیل حرفه ای دارید. طبیعتا در چنین شرایطی شما نمی توانید به هر وکیلی اعتماد کنید و انتخاب وکیل متخصص و مجرب بسیار حائز اهمیت است.

به نظر شما چگونه می توانیم یک وکیل حرفه ای و متخصص را در میان صدها وکیل انتخاب کنیم؟ شاید تبلیغات اولین گزینه ای باشد که به ذهن می رسد و از آنجایی که دسترسی به وب و فضای مجازی برای بیشتر افراد میسر است، اغلب از آن طریق به جستجو می پردازند.

قبل از انتخاب بهترین وکیل غرب تهران بد نیست به چند نکته ی مهم زیر توجه داشته باشید:

 • به تخصص، مهارت، حسن سابقه و تجربه ی وکیل خود اهمیت دهید.
 • فراموش نکند تعهد، مسئولیت پذیری و صداقت در امر وکالت بسیار حائز اهمیت است. بنابراین در انتخاب وکیل خود به این گزینه ها دقت داشته باشد.
 • رزومه ی وکیل خود را مطالعه کنید و از میزان موفقیت پرونده های او مطلع شوید. رضایت مراجعین و موکلین قبلی بسیار مهم است و نشان می دهد که شما با یک وکیل خبره و حرفه ای مواجه هستید.
 • نحوه ی پاسخگویی و در دسترس بودن وکیل جزء مهم ترین نکاتیست که همواره بایستی در نظر داشته باشید. شما باید بتوانید در مواقع ضروری و مورد نیاز با وکیل خود ارتباط برقرار کنید.

در انتخاب وکیل حرفه ای، دانش ،تخصص و تجربه حرف اول را میزند.

شما برای انتخاب بهترین وکیل غرب تهران به چه مواردی دقت می کنید؟

چرا انتخاب بهترین وکیل غرب تهران مهم است؟

زندگی در شهری مانند تهران با مشکلات بسیار زیادی همراه است. ترافیک، محدودیت های مکانی ، زمانی و بسیاری مشکلات دیگر پیوسته همراه شماست و به همین خاطر بسیار مهم است که شما به نزدیک ترین گزینه ها دسترسی داشته باشید. یک وکیل حرفه ای و باتجربه بایستی پرونده ی شما را از طریق درست ترین و کارآمدترین راهکارها قانونی پیش ببرد و در مسیر صحیح قرار دهد.

اگر محل زندگی و یا محل کار شما در یکی از محلات غرب تهران قرار دارد و به دنبال وکیل در غرب تهران هستید، می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی به صورت آنلاین و حضوری امکانپذیر است و شما می توانید سوالات خود را در این زمینه مطرح نموده و راهنمایی و مشاوره های حقوقی مورد نیاز را در سریع ترین زمان ممکن دریافت نمایید. مزاحمت تلفنی موضوع تازه ای نیست در واقع پس از پدید آمدن تلفن به کررات با آن مواجه بوده ایم. البته در سال های اخیر به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد حمایت های قانونی شاهد کاهش جرم مزاحمت تلفنی بوده ایم. با این حال هنوز هم برخی افراد اقدام به مزاحمت تلفتی می کنند که برای بسیاری آزاردهنده و دردسر ساز می باشد.

مشاوره حقوقی مزاحمت تلفنی

مشاوره حقوقی برای مزاحمت تلفنی + پیگیری پرونده

مزاحمت تلفنی دایره ی وسیعی از موارد مختلف را در بر می گیرد و مصادیق زیادی دارد. ممکن است شما صدای سوت یا فوت بشنوید. سکوت هم می تواند به نوعی مزاحمت تلفنی تلقی گردد. فحاشی، تهمت زدن، تهدید، استعمال الفاظ رکیک و هرگونه امری که باعث آزار، ناراحتی ،ترس و نگرانی فرد گردد، مزاحمت تلفنی محسوب می شود.

همچنین مزاحمت تلفنی در قالب ارسال پیامک و چت نیز امکانپذیر است و جزء مصادیق آن محسوب می شود. دریافت هرگونه محتوای آزاردنده از طریق پیام، عکس و ویدیو می تواند مصادیقی از مزاحمت تلفنی به حساب آید.

در ماده ی ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، برای فردی که اقدام به مزاحمت تلفنی نماید، یک الی شش ماه حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس قانون تاسیس شرکت مخابراتی ایران مصوب سال ۱۳۳۶: هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد و یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند بار اول پس از کشف ، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

در صورتی که با مزاحمت تلفنی مواجه شده اید می توانید موضوع را از طریق قانونی پیگیری کنید. در اولین قدم بایستی موضوع شکایت خود را همراه با ادله و مدارک قانونی به مراجع قضایی ارائه دهید. به خاطر داشته باشید که دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسریع بخشد.

 

مشاوره حقوقی با وکیل فرنیان فر

مشاوره با وکیل کیفری حرفه ای و متخصص شما را با جزئیات قانونی بیشتری در این زمینه آشنا می نماید و این موضوع می تواند افق دید گسترده و وسیع تری به شما ببخشد. در چنین شرایطی شما از چگونگی و نحوه ی انجام شکایت و جمع آوری و ارائه ی ادله و مدارک قانونی مطلع هستید.

به خاطر داشته باشید که متون قانونی بسیار زیادی وجود دارد و شما به تنهایی بر تمامی قوانین مرتبط با این موضوع مسلط نیستید و از آن اطلاع ندارید، بنابراین انجام مشاوره حقوقی می تواند کمک موثری به شما نماید.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل مزاحمت تلفنی به صورت حضوری و آنلاین امکانپذیر است و شما می توانید در کوتاه ترین و سریع ترین زمان ممکن، تمامی سوالات حقوقی خود را در این زمینه مطرح نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مجازات افشای اسرار بیماران

مجازات افشای اسرار بیماران از سوی پزشکان و کادر درمان در متون قانونی ایران حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده. پزشکی شغلی حساس با مسئولیتی فوق العاده سنگین می باشد و بر همین اساس رابطه ی متقابل پزشک و بیمار با تعهدات و وظایف بسیار زیادی همراه است. یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول اخلاقی علم پزشکی اصل رازداری است.

 • به نظر شما افشای اسرار بیماران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
 • آیا از مجازات افشای اسرار بیماران اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

مجازات افشای اسرار بیماران

افشای اسرار بیماران

اصل رازداری به عنوان یکی از مهم ترین اصول حرفه ای و اخلاقی در بسیاری از مشاغل از جمله پزشکی به حساب می آید. یک پزشک حرفه ای و متعهد بایستی به اصل رازداری کاملاا وفادار و پایبند باشد. رعایت اصل رازداری بیماران بسیار حائز اهمیت است به طوری که در سوگندنامه ی پزشکی نیز بر آن تاکیده شده. بیمار در اولین قدم درمان خود ابتدا به پزشک اعتماد می کند و از آنجایی که رابطه ی پزشک و بیمار به یکدیگر بسیار نزدیک است، طبیعی است که پزشک از اسرار زیادی مطلع گردد. در چنین شرایطی اخلاق و از آن مهم تر قانون حکم می کند که پزشک به اصل رازداری بیمار متعهد و وفادار باشد و بر سوگندی که یاد کرده پایبند بماند.

در روند درمان بیمار علاوه بر اطلاعات خصوصی مرتبط با بیماری، ممکن است بسیاری از اطلاعات زندگی خصوصی او نیز برای پزشک مشخص گردد. در چنین شرایطی اهمیت امر درمان حکم می کند که بیمار به پزشک خود اعتماد کامل داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این اطلاعات به هیچ وجه درز نخواهند کرد. به عبارت دیگر اعتماد متقابل پزشک و بیمار و رعایت اصل رازداری در روند درمان بیمار بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز است. این رابطه ی متقابل نوعی رابطه ی حقوقی نیز پدید می آورد. در متون قانونی ایران روابط پزشک و بیمار و وظایف و تعهدات دوجانبه ی آنها مورد اشاره قرار گرفته و در صورت هرگونه تخلف، قصور و تخطی با مجازات های کیفری همراه است. در این میان به دلیل حساسیت بیشتر شغل پزشکی، طبیعتا پزشک از مسئولیت های بالاتری برخوردار خواهد بود.

مجازات افشای اسرار بیماران

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی پسندیده نیست، از منظر قوانین ایران جرم محسوب می شود. در قوانین و مقررات مختلفی مجازات افشای اسرار بیماران بیان شده است. برای مثال: در ماده ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است:

اطبا و جراحان و ماما‌ها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ی ۴ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان عنوان گردیده است: شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار ، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.

تمامی این موارد نشان می دهد که افشای اسرار بیماران جرم است و جز به حکم قانون امکانپذیر نیست.

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه جرم است، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور قرار دارد. این سازمان برای پزشکان متخلف گزینه های زیر را در نظر گرفته است:

 • الف ) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
 • ب ) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
 • ج ) در صورت تکرار توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

از آنجایی که افشای اسرار بیماران می تواند با مسئولیت مدنی همراه باشد، راهکارهای زیر برای جبران خسارت وارده به بیمار در نظر گرفته شده است:

 • عذرخواهی کتبی در رسانه ها و جراید
 • اعاده حیثیت از طرق مختلف قانونی
 • پرداخت خسارت مالی

افشای اسرار بیمار در چه شرایطی جرم تلقی نمی شود؟

علی رغم تمام تاکیدی که بر حفظ اسرار بیماران صورت پذیرفته است در پاره ای موارد افشای اسرار بیمار بلامانع است:

 • دستور مقام قضایی
 • حکم قانونگذار
 • در صورتی که فرد به بیماری های آمیزشی و واگیردار مبتلا گردد، به دلیل آثار و عواقب زیانبار آن برای فرد، خانواده و جامعه بایستی این موضوع به اطلاع خانواده ی بیمار برسد.
 • هرگاه افشای اسرار بیمار با موافقت و رضایت شخص بیمار صورت پذیرد، بلامانع است و مسئولیت کیفری و انتظامی برای پزشک و کادر درمان به دنبال ندارد.

مشاوره تخصصی

در صورت شکایت از پزشک ، شاکی خصوصی رسیدگی به افشای اسرار بیماران آغاز می گردد و مراجع قضایی ملزم به رسیدگی و پیگیری آن هستند. جرم از نوع قابل گذشت است و با خواست شاکی امکان صدور قرار مقوفی تعقیب وجود دارد. برای پزشک متخلف،کادر درمان، ماما و سایر افرادی که در روند درمان بیمار نقش دارند ضروریست که نسبت به حفظ اسرار بیماران توجه داشته باشند و بر این اصل پایبند بمانند.

برای ثبت شکایات خود در این زمینه می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید و خواستار رسیدگی به آن شوید. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل داوری (انجام ۱۰۰% امور داور)

وکیل داوری در تهران ، حل و فصل اختلافات و مشکلات در کمترین زمان ممکن ، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و دادسرا و… : اختلاف و حل مسائل ناشی از آن جزء آن دست از مشکلاتی است که همواره بشر با آن دست به گریبان بوده. اختلاف نظر در تفسیر مواد مندرج در قرار داد و یا عدم ایفای تعهدات موجود در قرار داد از جمله این موارد است.

اگرچه قانون گذار چگونگی حل این اختلافات را در پیش بینی نموده اما مراجعه به محاکم به دلیل آن که نیازمند صرف زمان و حتی هزینه زیادی می شود. ممکن است برای همه افراد و یا در تمام امور بهترین راه حل نباشد به همین خاطر داوری در قانون کشور ما پیش بینی شده است تا اشخاص بتوانند با مراجعه به داور در هزینه و زمان خود صرفه جویی نمایند و هم زمان نیز اختلافات خود را حل و فصل کنند.

در ادامه وکیل حقوقی که قانون در خصوص داوری برای شهروندان در نظر گرفته است را بیان می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل داوری متخصص

کاربرد داوری بر اساس قانون

در قانون آمده است همه اشخاصی که شرایط طرح دعوا در مراجع قضایی را دارا هستند می توانند جهت حل اختلاف خود به یک یا چند نفر داور مراجعه کنند.

نکته : موارد فوق اعم از آن است که در دادگاه دعوایی مطرح شده باشد یا خیر

بنابراین افراد می توانند ضمن معامله و یا قرارداد های خود برای حل اختلافاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود به داور یا داوران رجوع کنند همچنین می توانند داور و یا داوران خود را پیش از به وجود آمدن منازعه و در ضمن قرار داد انتخاب نمایند.

در صورت عدم انتخاب داور در قرار داد چه اقدامی می توان کرد ؟

پاسخ : چنانچه افراد در قرارداد و یا معامله صورت گرفته داوران خود را انتخاب نکرده باشند و یا در زمان اختلاف نخواهند داور خود را معرفی کنند و همچنین وقتی که طرفین نتوانند در خصوص داور ثالث به توافق برسند . هر یک از طرفین می توانند با ارسال اظهار نامه به طور قانونی داور خود را معرفی و از طرف مقابل در خواست تعیین و معرفی داور را ظرف ده روز بخواهد.

در حالتی که طرف معامله علی رغم ارسال اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدام نکند طرف دیگر می تواند تعیین وکیل داوری را از دادگاه بخواهد.

دادگاه صالح در تعیین داور کدام دادگاه می باشد ؟

دادگاه صلاحیت دار در تعیین داور دادگاهی است که بر اساس قانون نسبت به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی دارد.

نکته : طرفین می توانند نسبت به انتخاب دادگاه معین با یکدیگر توافق نمایند.

تعداد وکیل داوری در قرارداد داوری

در صورتی که در قرارداد داوری تعداد وکیل داوری مشخص نشده باشد و امکان حصول توافق نیز وجود نداشته باشد. بنا بر قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین باید یک داور از طرف خود معرفی و باهم بر سر داور سوم نیز تراضی نمایند.

نکته : لازم به ذکر است که طرفین معامله در زمان انتخاب داور بایستی به محدودیت های قانونی در خصوص انتخاب داور توجه کنند. از جمله این محدودیت ها می توان به عدم داشتن اهلیت بر اساس قانون و یا محرومیت افراد از داوری بنا بر رای قطعی دادگاه اشاره نمود.

نکته : قضات و کارمندان قوه قضاییه نمی توانند به عنوان داور تعیین شوند حتی در صورت وجود توافق بین طرفین قرار داد.

آیا در خصوص اموال عمومی و دولتی می توان به داور مراجعه کرد؟

بله – در مورد اموال عمومی و دولتی نیز می توان با رعایت شرایط قانونی اختلافات را از طریق نهاد داوری حل نمود. در قانون آمده است در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی مراجعه به داور تنها با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس امکان دارد.

نکته : در دعاوی که یک طرف اختلاف خارجی باشد و یا بر اساس قانون مهم باشد بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با توجه به توضیحات و نکات ذکر شده در خصوص وکیل داوری کاملاً مشخص است که این امر از امور تخصصی می باشد و ممکن است در اثر نا آگاهی مشکلاتی را برای افراد ایجاد کند بنابراین مراجه به وکیل داوری و مشورت با ایشان قبل هر گونه اقدامی ضروری به نظر می رسد.

بدین داوری نزد داور شویم           بجایی که هردو برابر شویم

شکل گیری مناسبات و گستردگی روابط پیچیده ی انسانی باعث به وجود آمدن سطوح مختلفی از رابطه ی حقوقی میان افراد جامعه گردیده است. در این میان بروز اختلافات حقوقی چندان دور از ذهن نیست و در چنین شرایطی اولین گزینه ای که به ذهن اصحاب دعوی می رسد، مراجعه به محاکم قضایی است. اما نهادی وجود دارد که می توان در فضایی دوستانه تر و صلح آمیزتر به حل اختلافات حقوقی افراد پرداخت و به آن پایان داد. داوری، راه حل متفاوتی است که می تواند اختلافات حقوقی افراد را حل و فصل نماید. آیا با نهاد داوری آشنایی دارید؟ به نظر شما داوری مختص کدام دسته از دعاوی است؟

نگاهی به نهاد داوری از منظر قوانین ایران

قانون مرجع محکم و معتبری است که به مناسبات و روابط افراد در جامعه شکل می دهد و به آن جهت می بخشد. به عبارت دیگر بخش بزرگی از زندگی همه ی ما زیر سایه ی قانون است و همه ی ما به نوعی در تلاشیم تا فعالیت های روزمره ی خود را بر اساس قانون پیش ببریم.

این موضوع به ویژه در توافقات و قراردادهای حقوقی بیشتر حائز اهمیت است. اما علی رغم وجود چارچوب های قانونی گاه مناسبات و روابط افراد از مسیر قانونی خود خارج می شود و اختلافاتی به وجود می آید. در چنین شرایطی نهاد داوری می تواند برای حل اختلافات میان افراد گزینه ای مناسبی باشد.

وکیل داوری در لغت به معنای قضاوت کردن است. مفهوم حقوقی داوری به این معناست که حل اختلافات حقوقی افراد به شخصی که منتخب طرفین دعواست از طریق قرارداد داوری سپرده شود. مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر صرف هزینه ی بالا، بسیار زمان بر است و برای بسیاری از افراد خوشایند نیست.

شکایت در محاکم قضایی مستلزم آگاهی کامل از روند دادرسی ، مراحل و تشریفات رسمی و قانونی آن است و طبیعتا تمامی افراد بر این امر مسلط نیستند. علاوه بر این افراد ترجیح می دهند که به مشکلات و اختلافات حقوقی خود در محیطی دوستانه تر و به دور از تشنج و تنش های دادگاه پایان دهند. تجربه نشان داده که امکان صلح و سازش میان اصحاب دعوی به مراتب کمتر می شود.

نکات مهم داوری

در چنین شرایطی وکیل داوری می تواند از طریق حذف مراحل فوق شرایط مساعد تر و ایده آل تری برای حل اختلافات افراد ایجاد نماید و طبیعتا از مراجعه ی افراد به محاکم دادگستری نیز می کاهد.

وکیل داوری یا میانجیگری سابقه ای دیرینه در تمدن ایران دارد و در بسیاری از تمدن های تاریخی دنیا نیز به چشم می خورد.

شما می تواند داور را از میان افراد حقیقی و یا حقوقی انتخاب کنید و در قرارداد خود و یا در قرارداد داوری جداگانه ای که تنظیم می کنید به آن اشاره نمایید. همچنین می توانید به حدود وظایف داور اشاره کرده و دایره ی آن را مشخص کنید.

تنظیم قرارداد وکیل داوری در هر شرایطی امکانپذیر است و شما می توانید در هر مرحله از توافقات خود آن را منعقد نمایید

برای مطالعه ی بیشتر در این خصوص می توانید به باب هفتم از قانون آیین دادرسی مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ مراجعه نمایید که تفصیلا به شرح موضوع داوری پرداخته شده است.

بهتر است بدانید :

وکیل داوری فقط با توافق و رضایت طرفین دعوی قابل عزل است و حکم داوری در نهایت برای اصحاب دعوی لازم الاجرا خواهد بود.

افراد پس از بروز اختلافات حقوقی و پیش از مراجعه به دادگاه می توانند توافق نامه ی داوری را منعقد نمایند. البته پس از مراجعه به دادگاه نیز امکان تراضی برای مراجعه به نهاد داوری وجود دارد. در چنین شرایطی روند دادرسی پرونده متوقف می گردد و حل اختلاف از طریق داوری پیش می رود.

در صورت بطلان عقد یا قرارداد اصلی قرارداد داوری که به دنبال آن شکل گرفته نیز باطل می گردد. در واقع قرارداد داوری تابعی از قرارداد اصلی است.

داوری می تواند به شکل قرارداد مطلق و یا مقید تنظیم شود. قرارداد داوری مطلق به طور عام تمامی موضوعات حقوقی را در بر می گیرد ولی قرارداد وکیل داوری مقید پیرامون موضوع خاصی شکل می گیرد.

تعداد داوران با توافق اصحاب دعوی تعیین می شود. امکان انتخاب سرداور نیز وجود دارد.

افراد محجور، مجنون، قضات، کارمندان شاغل در مراجع قضایی و … نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند. همچنین افرادی که به دنبال مجازات های تبعی و به حکم دادگاه از انتخاب به عنوان داور محروم هستند، نمی توانند به عنوان داورهای طرفین انتخاب شوند.

امکان انتخاب و نصب داور از جانب دادگاه وجود دارد. در چنین شرایطی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد نسبت به نصب داور اقدام نماید. همچنین امکان انتخاب و نصب داور از طریق شخص ثالث منتخب اصحاب دعوی نیز وجود دارد.

آیا انتخاب داور از میان افراد حقوقی امکانپذیر است؟

بله. شما می توانید داور یا داوران منتخب خود را از میان افراد حقیقی و یا حقوقی انتخاب کنید.

وکیل داوری در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است که اطلاعات جامعی از قوانین و مقررات حقوقی کشور دارد اما وجه تمایز او تخصص و تسلط بر مسائل حقوقی مرتبط با داوری است. داوری راهکاری متفاوت برای حل اختلافات حقوقی طرفین قراردادهاست که بر اساس آرای عادلانه و منصفانه می تواند به اختلافات موجود پایان دهد. از این رو قانون برای آن جزئیات و چارچوب های مشخصی را در نظر گرفته که می بایست منطبق با آن پیش رفت. حضور وکیل متخصص و باتجربه می تواند مسیر پیش روی شما را همواتر ساخته و پرونده ی شما را در مسیر درست قانونی قرار دهد.

وکیل داوری می تواند در مقام یک داور میانجیگری را آغاز نموده و قضاوت کند. همچنین ممکن است که وکیل داوری در جایگاه یک وکیل متخصص و باتجربه در جلسات داوری و در کنار موکل خود حضور داشته باشد و ضمن نظارت بر روند داوری پرونده، راهنمایی های حقوقی لازم را انجام دهد. در هر صورت تخصص و دانش وکیل داوری و تجربه ای که از رهگذر زمان حاصل شده است می تواند روند داوری شما را تسهیل بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با فرنیان فر وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

وکیل جرم زورگیری و مجازات آن در قانون

بهترین وکیل جرم زورگیری در تهران : زمانی که فقر و فشار اقتصادی در جامعه زیاد می شود شاهد رشد فزاینده جرایمی همچون زورگیری ، سرقت و… در سطح جامعه خواهیم بود جرم زورگیری و همچنین اخاذی عمدتا با تهدید و ارعاب قربانیان همراه است و به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار گرفته.

 • به نظر شما نقش وکیل جرم زورگیری در چنین پرونده هایی چیست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

وکیل جرم زورگیری

نگاهی به جرم زورگیری

جرم زورگیری ممکن است به صورت ساده و یا مشدد واقع شود. در قوانین کیفری ایران جرم زورگیری تشابهات فراوانی با جرم اخاذی دارد و عموما به سرقت مقرون به نزدیک است. در یک تعریف ساده جرم زورگیری به اعمال فشار، ترس، تهدید همراه با ارعاب قربانی به منظور دریافت مال و یا وجه همراه با زور و رفتار خشونت آمیز است. اخاذی نیز تعریف مشابهی دارد با این تفاوت که احتمال دارد قربانی مجبور به انجام کاری شود که هیچگونه تمایل و رغبتی برای آن ندارد.

سرقت مقرون به آزار نیز می تواند در ردیف جرم زورگیری و اخاذی قرار گیرد. مجازات جرم زورگیری حسب مورد متفاوت است. اگر جرم زورگیری از طریق سلاح سرد یا گرم صورت پذیرد مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق و شش ماه الی دو سال حبس تعزیری می باشد. هرگاه جرم زورگیری بدون توسل به سلاح سرد یا گرم باشد مجازات آن ۱ الی ۷۴ ضربه شلاق و یا حبس تعزیری از دو ماه الی دو سال خواهد بود. ساده و مشدد بودن جرم زورگیری نیز از این طریق مشخص می گردد.

چنانچه جرم زورگیری به نحوی صورت پذیرد که موجب ارعاب شهروندان و برهم خوردن نظم عمومی جامعه شود، ممکن است عمل ارتکابی محاربه باشد که مجازات آن اعدام خواهد بود.

به منظور شکایت از جرم زورگیری می توانید با مراجعه ی حضوری به کلانتری محل وقوع جرم، شکایت خود را مطرح کنید. همچنین امکان ثبت شکایت از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیز وجود دارد. اقرار متهم، شهادت دو شاهد حاضر در صحنه و امارات و قرائن موجود می تواند به اثبات جرم زوگیری کمک کند.

وکیل جرم زورگیری

جرم زورگیری با ابعاد حقوقی و کیفری گسترده ای همراه است. عموم پرونده های کیفری فرایند دادرسی پیچیده ای دارند و حضور وکیل آگاه و باتجربه در روند دادرسی ضروریست. از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری صلاحیت قانونی ورود به پرونده های کیفری را دارند و مانعی از این نظر وجود ندارد. اما از باب تجربه و تخصص قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد که نبایست از نظر دور داشت. قطعا حضور وکیل متخصص و باتجربه می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را را تسهیل نماید و آن را در مسیر قانونی درست قرار می دهد.

وکیل امور کیفری و جرم زورگیری با تسلط کامل بر قوانین این حوزه می تواند بهترین دفاعیات و لوایح را ارائه دهد