وکیل آدم ربایی و مجازات آن در قوانین + نحوه شکایت

وکیل آدمربایی ، نحوه شکایت از این جرم و مجازات های قانونی : آدم ربایی یکی از جرایم سنگین علیه اشخاص به حساب می آید و دو منظر عمومی و خصوصی قابل رسیدگی قانونی است. مجازات آدم ربایی در ماده ی ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است و جزء جرایم تعزیری به حساب می آید.  جرایمی نظیر آدم ربایی در تقابل و تضاد کامل با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند و قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است.

آدم ربایی با اهداف متعددی می تواند صورت پذیرد و قانون قصد و انگیزه ی مجرمین را در میزان مجازات آنها مؤثر نمی داند. به عبارت دیگر آدم ربایی با هر انگیزه و هدفی که صورت بپذیرد از نظر قانونی جرم به حساب می آید. حتی اگر یک قاتل محکوم به اعدام متواری ربوده شود، مجازات قانونی جرم آدم ربایی کماکان پابرجاست. در ادام با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

نگاهی به جرم آدم ربایی

وکیل آدم ربایی : جرم آدم ربایی به دنبال ربودن و مخفی کردن افراد صورت می پذیرد. انگیزه های مجرم یا مجرمین در جرم آدم ربایی می تواند متفاوت باشد. از جمله مهم ترین این انگیزه ها می توان به مسائل مالی و اخاذی، تعرض جنسی، مسائل روانی، انتقام، ترساندن و تهدید افراد و سایر موارد اشاره نمود. آدم ربایی جزء جرایم غیرقابل گذشت به حساب می آید و گذشت شاکی جرم تنها در تخفیف مجازات آن تأثیر دارد. اما از آنجایی جنبه ی عمومی جرم حائز اهمیت است، از این رو مجازات آن پابرجاست و اجرا می گردد.

وکیل آدم ربایی

آدم ربایی مانند سایر جرایم دارای عناصر زیر می باشد:

عنصر قانونی

جرم آدم ربایی و مجازات قانونی آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بر اساس ماده ی ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳:

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

  • تبصره [منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳]- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

همچنین این ماده به سن مجنی علیه نیز اشاره نموده و مقرر کرده است که اگر سن او کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا ربودن فرد توسط وسیله ی نقلیه انجام شود و یا اینکه به مجنی علیه هرگونه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود به حداکثر مجازات های تعیین شده ( ۵ سال یا ۱۰ سال حبس) محکوم خواهد شد. درصورتی که مجرم جرایم دیگری را نیز مرتکب شود مانند تجاوز به عنف و یا ضرب و جرح، به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد. که به نظر می رسد در این رابطه با اشد مجازات های مربوطه مواجه هستیم.

نکته ی دیگری که در این میان حائز اهمیت است مفقود شدن فرد ربوده شده در حین آدم ربایی است که در این صورت فرد آدم با محکوم به پرداخت دیه می گردد. مگر اینکه زنده بودن شخص اثبات گردد یا ثابت شود که فرد ربوده شده در اثر عوامل قهری و یا مرگ طبیعی صورت پذیرفته است.

از سوی دیگر در ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده است: هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به ۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم آدم ربایی باید به فعل یا افعال ارتکابی در راستای آدم ربایی اشاره کنیم. متذکر می شویم که شروع به جرم آدم ربایی و تمامی عملیاتی که به منظور آغاز آدم ربایی از سوی مجرم صورت می پذیرد نیز جرم بوده و قابل مجازات کیفری می باشد.

عنصر معنوی

در تمامی جرایم از جمله جرم آدم ربایی عنصر معنوی به قصد و سوءنیت مجرم در زمینه ی ارتکاب جرم اشاره می کند. در رابطه با جرم آدم ربایی صرف سوءنیت و تصمیم مجرم برای آدم ربایی کافی بوده و سایر انگیزه ها و دلایل او به هیچ وجه موجه به حساب نمی آید.

معاونت در جرم آدم ربایی

وکیل کیفری : در صورت هر گونه معاونت در جرم آدم ربایی و تسهیل انجام آن از سوی فرد یا افراد به صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه مجازات معاونت در جرم در انتظار آنها خواهد بود.

مشارکت در جرم آدم ربایی

هرگونه مشارکت در جرم آدم ربایی از منظر قانون مجازات اسلامی جرم به حساب می آید و قابل مجازات می باشد. در صورتی که فرد یا افرادی با فرد یا افراد دیگری به صورت مشترک و با هدف واحد اقدام به آدم ربایی نمایند و از مجرمانه بودن آن آگاه باشند، بدون توجه به میزان تأثیر رفتار آنها در ارتکاب جرم، به عنوان فاعل مستقل شناخته می شوند و مجازات جرم آدم ربایی برای هر یک از آنها قابل اعمال می باشد.

شکایت از جرم آدم ربایی

رسیدگی به جرایم آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. فرد مجنی علیه یا شاکی می تواند شکایت کیفری خود را در این زمینه از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ثنا تنظیم کرده و تقدیم دادرسرا نماید. به محض اینکه شکوائیه در دادسرا مطرح شد، رسیدگی ها و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم و شناسایی مجرم در دادسرا آغاز می گردد.

در مرحله ی بعد با توجه به ادله و مدارک موجود و اظهارات شاکی پرونده، قرار بازداشت موقت متهم صادر می گردد. بازپرس موظف است به تمامی بیانات و اظهارات طرفین پرونده توجه داشته و نظر نهایی خود را اعلام کند. در نهایت پرونده به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد و روند رسیدگی به پرونده ادامه می یابد. در این مرحله حضور وکیل متخصص و توانمند بسیار حائز اهمیت است و می تواند روند دادرسی پرونده را تسریع بخشد.

تشدید مجازات

آدم ربایی در شرایطی مشمول تشدید مجازات نیز می‌ شود که این موارد عبارتند از:

  1. در صورتی که مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
  2. ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
  3. به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود.

از نظر ماهیت حقوقی آدم ربایی شباهت بسیاری به جرم سرقت اموال دارد.

چرا که برای تحقق هر دو عمل ربایش صورت می‌گیرد با این حال از جهتی با یکدیگر متفاوت اند. زیرا در آدم ربایی موضوع ربایش انسان است ولی در سرقت ، اموال مورد ربایش قرار می گیرد.

انواع آدم ربـایی

یکی از شایع‌ترین دلایل آدم ربایی ،ربایش به جهت تحصیل مال و یا وجه است. اشتباهی که اکثراً در این شرایط رخ می‌دهد سکوت و مخفی نمودن ماجرا به دلیل حفظ سلامت و جان فرد ربوده شده می باشد. لکن بهتر است در این شرایط ابتدا با پلیس تماس گرفته و پس از آن با وکیل متخصص کیفری در ارتباط باشید. تا از ابتدا نسبت به حفظ حقوق مجنی علیه بکوشد و از تضیع حقوق وی جلوگیری نماید.

یکی از ایراداتی که می توان نسبت به ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی گرفت. کاهش مجازات آدم ربایی نسبت به اطفال تازه متولد شده یا نوزادان است.

چرا که قانونگذار در این ماده مجازات آدم ربایی را به شش ماه تا سه سال حبس کاهش داده. این درحالی است که طفل از سایر اشخاص آسیب‌پذیرتر است و بیش از سایرین به حمایت نیاز دارد. و همچنین سنی معین برای تشخیص طفل از غیر طفل مشخص ننموده و تشخیص آن را به عهده قاضی با توجه به عرف گذاشته است .

مرجع صالح برای رسیدگی به آدم ربـایـی

همانطور که بیان شد مجازات عمومی جرم آدم ربایی ۱۵ سال حبس می باشد. در نتیجه مطابق آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم آدم ربایی دادگاه کیفری یک بوده و مراحل تحقیقاتی آن در دادسراهای عمومی و انقلاب صورت می گیرد.

وکیل آدم ربایی و ارائه مشاوره حقوقی

امنیت و آرامش عمومی هر جامعه ای در گرو امنیت و آرامش هر یک از افراد آن جامعه قرار دارد. قانونگذار ایران تمامی جرایم علیه اشخاص را در قانون مجازات اسلامی طبقه بندی کرده است و برای هر یک از آنها مجازات های کیفری متناسبی در نظر گرفته است. مشاوره حقوقی جرم آدم ربایی به دلیل آثار و تبعات متعددی که با خود به همراه دارد، همواره جزء جرایم سنگین به حساب می آید و از این رو قانونگذار شدید ترین و سنگین ترین احکام را برای آن در نظر گرفته است.

رسیدگی به جرایمی نظیر آدم ربایی و صدور احکام مقتضی در این زمینه مستلزم پیگری های مستمر و تسلط بر قوانین و مقررات جزایی و همچنین آگاهی از احکام آیین دادرسی کیفری می باشد. از این رو انتخاب وکیل آدم ربایی باتجربه بسیار حائز اهمیت است و پرونده ی شما را در درست ترین مسیر قانونی قرار می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *