مجازات شکار و صید غیرقانونی

شکار و صید غیرقانونی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و مجازات آن حسب مورد حبس و جزای نقدی خواهد بود. شکار و صید غیرقانونی با آثار و تبعات زیست محیطی فراوانی همراه است و می تواند به چرخه های زیستی آسیب های فراوانی برساند. حمایت از حیوانات و محیط زیست به عنوان یک وظیفه ی همگانی مطرح و فراتر از آن وظیفه ی مشترک دولت و قانونگذار است که حمایت های قانونی لازم را در این زمینه فراهم نمایند. به نظر شما شکار و صید غیرقانونی چه آثار و تبعاتی به همراه دارند؟ تفاوت شکار و صید غیرقانونی چیست؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل فرنیان فر همراه باشید.

شکار و صید غیرقانونی از منظر قوانین ایران

هشدار ها ی زیست محیطی سالهاست که در جوامع بین المللی مطرح می شود و یکی از مهم ترین بحران های پیش روی کشورهای جهان است. در این میان کمتر به موضوع شکار و صید غیرقانونی پرداخته و نقش آن در اکوسیستم کشورها نادیده گرفته شده. شکار و صید غیرقانونی آسیب های جبران ناپذیر و گسترده ای به همراه دارند و به عنوان یک بحران زیست محیطی مهم مطرح هستند. در نظر داشته باشید که خرید و فروش حیوانات با موضوع شکار و صید غیرقانونی متفاوت است. خرید و فروش حیوانات اهلی هیچگونه مانع قانونی ندارد و مجاز است. بحث شکار و صید غیر قانونی به موضوع شکار بی رویه و غیرمجاز حیوانات وحشی و دریایی اشاره می کند.

مجازات شکار و صید غیرقانونی

مطابق قوانین کیفری ایران هرگونه آسیب و صدمه به حیوانات بدون مجوزهای قانونی جرم است و با شکارچیان و صیادان غیرقانونی برخورد خواهد شد. همچنین هرگونه شکار در فصول و ساعات ممنوعه و بدون مجوز و پروانه ی شکار قانونی ممنوع می باشد. خرید و فروش تمامی موارد فوق نیز جرم است و مجازات های برای آن در نظر گرفته شده.

مجازات شکار و صید غیرقانونی

بر اساس ماده ی ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی:

هرکس به عمد و بدون ضرورت، حیوان حلال گوشت متعلق به شخص دیگر یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است ‌را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۴۵ روز و دوازده ساعت تا ۳ ماه یا جزای نقدی از ۱۵ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین مطابق با ماده ی ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی:

هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی، اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده، نماید به حبس از ۳ ماه تا ۳ سال و یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در قانون شکار و صید سال ۱۳۴۶ و اصلاحات الحاقات ۱۳۷۵ نیز به مواردی از مجازات های شکار و صیر غیرقانونی اشاره شده است. برای مثال در ماده ی ۱۰ قانون شکار و صید عنوان گردیده است:

  • هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از سه ميليون (۳۰۰۰۰۰۰) ريال تا پانزده ميليون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ريال يا حبس از يك ‌ماه تا شش‌ ماه ‌محكوم مي‌شود:

  • الف ‌ـ‌ شكار و صيد جانوران و‌حشي عادي بدو‌ن پرو‌انه.

  • ب ‌ـ‌ شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پرو‌انه و يا خلاف مقررات و خارج از محل‌هاي مندرج در پرو‌انه.

  • ج ‌ـ‌ حمل، عرضه، فرو‌ش و صدو‌ر جانوران و‌حشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدو‌ن كسب پرو‌انه و يا مجوز از سازمان.

  • د ‌ـ‌ از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غيرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش و تجاو‌ز و تخريب در اين مناطق.

با توجه به ماده ی ۱۱ قانون شکار و صید (اصلاحي ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از بیست و دو میلیون و پانصد هزار (۲۲۵۰۰۰۰۰) ريال تا چهل و پنج ميليون (۴۵۰۰۰۰۰۰) ريال يا حبس از ۹۱‌ روز تا ۶ ماه محكوم مي‌شود:

  • الف ‌ـ‌ شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

  • ب- مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدو‌د اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي كرده است و شكار غيرمجاز در قرق‌هاي اختصاصي.

  • ج ‌ـ‌ شكار و صيد با و‌سايل و از طرق غيرمجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.

  • د‌ـ‌ تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش.

  • هـ ‌ـ‌ اقدام به صدو‌ر و و‌رو‌د حيوانات و‌حشي موضوع ماده (۷) اين قانون به‌صورت غيرمجاز.

در ماده ۱۲ قانون شکار و صید بیان گردیده است: (اصلاحي ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از سه‌ ماه تا سه‌ سال و يا به جزاي نقدي از سي ميليون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم مي‌شود:

الف ‌ـ‌ شكار و صيد جانوران و‌حشي حمايت شده بدو‌ن داشتن پرو‌انه و‌يژه.

ب ‌ـ‌ شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌هاي حيات‌وحش بدو‌ن تحصيل پرو‌انه و‌يژه و صيد غيرمجاز در رو‌دخانه‌هاي حفاظت شده.

ج ‌ـ‌ از بين بردن رستني‌ها و تعليف و تخريب در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و هرگونه تجاو‌ز و فعاليت غيرمجاز در اين‌گونه مناطق.

د‌ـ‌ آلوده نمودن آب رو‌دخانه‌ها و درياچه‌ها و تالاب‌هاي حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها به موادي كه باعث آلودگي آب و از بين رفتن آبزيان شود.

مجازات دیگری که در رابطه با شکار و صید غیرقانونی به چشم می خورد در ماده ۱۳ قانون شکار و صید عنوان گردیده است: (اصلاحي ۱۳۵۳/۱۰/۳۰ و ۱۳۷۵/۹/۲۵ و ۱۳۹۷/۲/۱۶)‌ـ‌ هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه‌سال يا جزاي نقدي از شصت ميليون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا هشتاد و پنج ميليون (۸۵۰۰۰۰۰۰) ريال و درصورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌شود:

الف ‌ـ‌ شكار جانوران و‌حشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كرو‌كوديل)، هوبره و ميش مرغ.

ب ‌ـ‌ شكار در پارك‌هاي ملي.

ج ‌ـ‌ شكار، صيد و يا كشتار جانوران و‌حشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به‌صورت تعقيب با استفاده از وسيله‌نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته جمعي.

د ‌ـ‌ مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي‌خزر و خليج‌فارس و درياي‌عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آو‌رده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط‌زيست آنان شود.

هـ ‌ـ‌ ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاه‌هاي حيات‌و‌حش بر اثر بي‌مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط‌زيست و يا تخلف از نظامات دو‌لتي.

تبصره ۱‌ ( الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵)ـ‌ درصورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

تبصره ۲‌ (الحاقی ۱۳۷۵/۹/۲۵ و اصلاحی ۱۳۹۷/۲/۱۶)‌ـ‌ هر كس مبادرت به زنده ‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند‌ علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از شصت ميليون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ريال تا يكصد و بيست ميليون (۱۲۰۰۰۰۰۰۰) ريال محكوم خواهد شد.

مطابق با ماده ۱۴ قانون شکار و صید، ( اصلاحی ۱۳۷۵/۹/۲۵)- و‌سايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دو‌ربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادو‌ات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال يادشده بالا به همراه دارند و همچنين موتورسيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به ‌طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان توقيف و اين و‌سايل تا خاتمه رسيدگي و صدو‌ر حكم قطعي زير نظر سازمان به‌صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدو‌ر حكم نسبت به اموال يادشده تعيين تكليف مي‌كند.

انجام مشاوره حقوقی

با توجه به مواردی که ذکر کردیم، مجازات ثابت و مشخصی برای شکار و صید غیرقانونی وجود ندارد و قاضی پرونده حسب مورد می تواند یکی از مجازات های فوق را برای شکارچیان و مرتکبین اعمال فوق لحاظ کند. در نظام حقوقی ایران قوانین و مقررات گسترده ای در رابطه با شکار و صید غیرقانونی به چشم می خورد ،اما نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در روند دادرسی پرونده ی شماست.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *